In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

Recensie - © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig
Recensie - © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

Eliane van Beukering

 

"In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach ... "

 

"Ga vol zelfvertrouwen aan de slag met begeleiding van spoor 2 re-integratie"

 

Voorwoord

 

Adriaan Hoogendijk, Opleider tot bezielende loopbaancoach, schrijft in het voorwoord: “Wat zou het fijn zijn wanneer ieder mens het in zijn werk naar zijn zin heeft. Wanneer hij daarin leert wat hij wil leren, creëert wat hij ook graag wil creëren. Wat hij zinvol vindt en wat plezier en voldoening geeft. Werk dat je van harte doet en dat bezieling teweegbrengt.

 

Nog steeds is dit uitgangspunt in onze samenleving niet vanzelfsprekend. Veel mensen werken voor het salaris. Ze werken lang door in een baan waarin ze al lang uitgekeken zijn en komen daardoor toch vroeg of laat in de problemen. Door reorganisatie, door ziekte en/of door een arbeidsconflict.

 

Het blijkt voor iedereen in onze samenleving van belang te zijn om krachtig de verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaansturing ter hand te nemen, anders gaan allerlei mensen of juridische factoren een bepalende rol spelen. Ook kan het gebeuren dat je het naar je zin had in je loopbaan, maar dat ziekte een andere stap in je leven en loopbaan is gaan eisen. Dan is het een enorme uitdaging om te onderzoeken hoe je toch weer op het juiste vitaliserende spoor komt …” {p 9}.

 

Inleiding

 

“Welkom in de wondere wereld van de 2e-spoorcoaching. Veel 2e-spoorcoaches zijn ooit gestart als loopbaancoach en hebben hun werkzaamheden uitgebreid naar 2e-spoorcoaching.

 

Het helpen van coachees naar een andere baan lijkt immers eenzelfde aanpak te vergen. Echter, niets is minder waar.

 

Het begeleiden van mensen die vanwege ziekte een andere baan moeten zoeken in een 2e-spoortraject vraagt veel meer kennis en vaardigheden dan je in eerste instantie zou verwachten.

 

Dit boek neemt je mee in het speelveld van de 2e-spoorcoach. Je leert hoe je jouw coachee begeleidt in het proces om het werk te zoeken dat het beste past bij zijn mogelijkheden om arbeid te verrichten.” {p 11}.

 

Ze geeft verder aan dat het ‘in een ‘normaal’ coachtraject gebruikelijk is dat de coachee de coach uitzoekt en dat de coachee het doel bepaalt en dat de coach vragen stelt, adviezen geeft en kennis - waar nodig - toevoegt.

 

Bij 2e-spoorcoaching ligt dat volstrekt anders: er is sprake van een zieke medewerker en de werkgever moet, als gevolg van zijn verplichtingen die in de Wet verbetering Poortwachter {WvP}, inspanningen verrichten om de zieke medewerker te begeleiden, op straffe van sancties vanuit UWV als de werkgever dat nalaat.

 

Het is dus niet de keuze van de coachee om de coach ‘uit te zoeken,’ maar het is nu de werkgever die de zieke medewerker aanmeldt voor een 2e-spoortraject.

 

Dat maakt ook dat de zieke medewerker / de coachee soms argwanend tegenover de 2e-spoorcoach staat, want ingezet door de werkgever.

 

In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

 

Vóórdat Eliane daadwerkelijk start met de 10 afzonderlijke stappen, geeft zij eerst een korte toelichting van elke stap:

 

“In dit boek ga ik samen met jou in op alle onderdelen van het 2e-spoortraject en de taken en verantwoordelijkheden die jij hebt als coach … Hieronder licht ik elke stap kort toe; zo kan jij bepalen met welke stappen je zelf aan de slag gaat …” {p 15}. 

 

Stap 1 : Vertel je coachee hoe een 2e-spoortraject werkt …  

 

In deze stap vertelt Eliane dat er méér van je gevraagd wordt om een succesvol 2e-spoortraject te creëren dan ‘gewoon’ een goede coach zijn {p 20}. Ze stelt dat veel coaches vastlopen in een dergelijk traject …

 

“Keer op keer blijkt dat zij, ondanks hun tomeloze inzet, niet volledig zicht hebben op het speelveld waarin zij zich begeven. Het gebeurt regelmatig dat coaches blijven hangen in de driehoek van coachee, werkgever en andere behandelaren.”

 

Om uit te zoeken hoe dat komt, neemt zij je eerst in deze eerste stap mee in wat precies de bedoeling is van een 2e-spoortraject, namelijk: het vinden van de kortste weg naar (betaald) passend werk.

 

“Als coach voel je de verantwoordelijkheid om iemand hierin te begeleiden, op de best mogelijke manier, vanuit je hart.” {p 21}. Op zich een simpele gedachte, maar wel een met véle uitdagingen.

 

“Het uitgangspunt is een werknemer die door ziekte (deels) arbeidsongeschikt is voor het eigen werk.” Als de werknemer zich ziekmeldt, is het de verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever om passende acties te doen om te komen tot re-integratie (Wet verbetering Poortwachter ~ WvP).

 

Die re-integratie kan zich richten op het eigen werk; op het eigen werk in aangepaste vorm; in een andere functie {al-dan-niet in aangepaste vorm} of in terugkeer in ander werk bij een andere werkgever. Die laatste vorm is wat bedoeld wordt met re-integratie 2e spoor.

 

Ze stelt vervolgens dat er een verschil is tussen ziekte {waarin het gaat over de fysieke- en/of psychische staat van de werknemer die belemmering(en) kent in het uitvoeren van de gebruikelijke werkzaamheden} en arbeidsongeschiktheid{waarin het gaat over de mate waarin iemand niet in staat is om zijn werk - naar zijn vermogen - uit te voeren}.

 

Vooral die laatste situatie is kenmerkend voor de begeleiding. De bedrijfsarts {ik maak dan even een uitstapje naar stap 4}{de enige die daartoe bevoegd is krachtens artikel 14 Arbo Wet !} stelt medisch {lees: mentaal en fysiek} vast wat iemand nog wel en wat die niet (meer) (volledig) kan.

 

Hij beschrijft dat aan de hand van een ‘Functionele Mogelijkheden Lijst - FML’ {dat wordt overigens pas later genoemd} en brengt dat op die manier beperkingen / aandachtspunten in kaart.

 

Veel zieke werknemers baseren zich op de uitspraken van behandelaren - wat op zich logisch lijkt - maar uitspraken over werk(on)geschiktheid zijn uitsluitend voorbehouden aan de bedrijfsarts!

 

Coaches laten zich in een 2e-spoortraject nogal eens meeslepen door uitspraken van werknemers: “Ik kan dat nu écht niet,” “Mijn arts zegt dat ik nu écht niet mag werken,” etc. Voorstelbaar en het lijkt logisch en juist dát is waar soms 2e-spoorcoaches mee de mist ingaan. De uitspraak van de bedrijfsarts {over wat wel en niet realiseerbaar is, gelet op de (aard van de) ziekte is leidend!}

 

Eliane benoemt dat ook bij “Behandelaren” {stap 4}. Zij schrijft daar: “Werk en verzuim zijn niet het vakgebied van de huisarts of van andere behandelaren, zoals een fysiotherapeut, reumatoloog of psycholoog … Het is de verantwoordelijkheid van behandelaren die met hun expertise de medewerker van klachten af proberen te helpen. Een bedrijfsarts kan wel besluiten om informatie op te vragen bij die behandelaren over de medische situatie en de (voortgang van de) behandeling(en) {Daarvoor moet de werknemer overigens wel toestemming voor verlenen}{p 48}.

 

Stap 2 : Neem je coachee mee in de WIA …

 

In stap 2 legt Eliane uit wat de WIA is: de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. In deze stapt stelt zij dat het voor jou, als 2e-spoorcoach, niet jouw primaire verantwoordelijkheid is om medewerkers {lees: je coachee} daarover in te lichten.

 

“Toch hebben veel 2e-spoorcoaches de behoefte om te begrijpen wat er speelt, zodat ze de coachee daarbij kunnen ondersteunen.” {p 28}. Dat lijkt mij een open deur: het mag dan mogelijk niet jouw primaire verantwoordelijkheid zijn, maar het is evident voor jou én je coachee dat je weet wat er speelt en wat van toepassing is. De coachee ziet jou als de professional die begeleidend, adviserend en ondersteunend is, dus …

 

Zie ook de illustratie {p 33}. Je ziet daar afgebeeld WGA 0 ~ 35; WGA 35 ~ 80 {en soms ook 80 ~ 100} en IVA 80 ~ 100. Het onderste gedeelte van deze illustratie vind ik niet overtuigend duidelijk.

 

Illustratie © Sanne Hamers {p 33} ~ In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

 

 

Stap 3 :  Weet hoe het sociale stelsel werkt voor jouw coachee en de werkgever …

 

In deze stap bevestigt Eliane mijn stelling dat je, als 2e-spoorcoach, zéker moet weten wat de WIA inhoudt. Ik vind het evident dat je de coachee dat kunt uitleggen en ook wat het - mogelijk - betekent voor de werkgever.

 

Het stelsel is ontworpen om zieke medewerkers te stimuleren weer aan het werk te gaan, omdat dit {de wet WIA is totaal anders dan de ‘oude’ wet WAO = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WIA is de wet die hiervoor in de plaats kwam} voor hen financieel aantrekkelijker is.

 

Stap 4 :  Ken je verantwoordelijkheid als coach (en weet ook wat je niet doet) …

 

“… Daarom is het voor jou, als coach, belangrijk om te weten wie welke rol heeft en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Zo weet jij op elk moment wie verantwoordelijk is en bij wie je taken die niet tot jouw verantwoordelijkheid behoren, kan terugleggen.” {p 44}.

 

“In de afbeelding {p 45} zie je welke partijen in elk geval betrokken zijn bij een 2e-spoortraject. In het traject van de van de werknemer spelen onder andere de werkgever, het UWV en de bedrijfsarts een rol. Maar vergeet ook eventuele andere behandelaren, een arbeidsdeskundige en de privé-omgeving van de werknemer niet.”

 

Illustratie © Sanne Hamers {p 45} ~ In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

 

De afbeelding laat overigens wel zien wat de {verplichte} stappen zijn tijdens de WvP, maar niet duidelijk {genoeg} welke partijen betrokken zijn …

 

Het is verleidelijk om alle verdere stappen in deze recensie te benoemen, maar dat doe ik {bewust} niet. Als jou dit aanspreekt, verwijs ik je graag naar het boek zelf en raad ik je aan om dit boek aan te schaffen.

 

Hoe nu verder? …

 

“Terugblikkend op de inhoud van dit boek schrijft Eliane dat ze je nu handvatten gaf, zodat jij als 2e-spoorcoach op je eigen wijze vorm kunt geven aan een 2e-spoortraject.

 

Ze ontwikkelde een ‘toolbox’ met onder andere een handige lijst met tips om de meest gemaakte fouten te voorkómen. Helaas blijkt de verwijzing naar die toolbox niet juist weergegeven: het moet zijn: www.2espoorcoach.nl/toolbox.  

 

Over de auteur …

 

“Eliane van Beukering is werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur, loopbaan- en mobiliteitsadviseur en 2e-spoorcoach.” {p 115}.

 

Opmerkelijk vind ik dat deze tekst over haar nu ‘ineens’ vanuit de 3e persoon geschreven is. …

 

 Inhoud

 

De cover omvat de titel van het boek in chocoladeletters en de ondertitel in kleinere. Verder staat er een afbeelding op van twee pijlen omhoog en een balk daaronder.

 

Vermoedelijk staat die illustratie symbool voor re-integratie 2e spoor, maar die vind ik niet overtuigend als ik naar de inhoud van het boek kijk.

 

De inhoud van het boek bestaat uit: Voorwoord {p 9}; Inleiding {p 11}; In 10 stappen naar een succesvolle 2e-spoorcoach {p 15}; de 10 Stappen {stap 1 ~ p 19, stap 2 ~ p 27, stap 3 ~ p 37, stap 4 ~ p 43, stap 5 ~ p 53, stap 6 ~ p 63, stap 7 ~ p 75, stap 8 ~ p 83, stap 9 ~ p 95 en stap 10 ~ p 103}; Hoe nu verder? {p 113}; Over de auteur {p 115}; Nawoord {p 119} met illustraties van Sanne Hamers.

 

Aan het einde van elke stap geeft Eliane tips ter overdenking, zoals: “Nadenken over jouw rol” {p 35}.

 

“Oefenen zonder feedback is zinloos. Toch laat de wijze van feedback geven in professionele leersituaties vaak te wensen over. Zo oordelen feedbackgevers nogal eens over de persoon in plaats van over het gedrag, of is de feedback doorspekt met termen als ‘altijd,’ ‘de hele tijd,’ ‘nooit,’ ‘nergens.’

 

Mijn conclusie

 

Recensie - © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

 

Ik vind het oprecht een waardevol boek dat Eliane schrijft. Als jij een 2e-spoorcoach bent {of wilt worden}, grijp dan dit ‘houvast’ aan en laat je inspireren!

 

Misschien ken je veel stappen al wel, maar toch …

 

Ik had en heb als professional veel te maken met 2e-spoortrajecten; zowel in de uitvoering als met de beoordeling daarvan.

 

Toen ik werkzaam was als Manager HRM binnen verschillende bedrijven en organisaties, kreeg ik te maken met verschillende medewerkers die langdurig ziek waren en waarvoor ik 2e-spoorcoaching moest inzetten.

 

Opvallend was toen al de grote verscheidenheid in aanbieders en de uitvoering van hun werkzaamheden … Eén van die medewerkers - zo staat mij nog bij - is uitermate vakbekwaam en professioneel met een uitstekend c.v. De 2e-spoorcoach verplichtte haar om een nieuwe te schrijven {dat deed zij zelf} en factureerde 11 uur {!!!} voor ‘bijstand’ in dat proces. Saillant detail: slechts de lay-out, kleurstelling en achtergrond veranderden …

 

Zo merkte ik meer zaken op, waardoor ik uiteindelijk aanbieders kon ‘schiften’ en enkele preferred suppliers overhield die wél uitstekende begeleiding en ondersteuning boden.

 

Toen ik werkzaam was als Arbeidsdeskundige bij UWV was één van mijn taken om zowel tussentijdse- als eind-re-integratieverslagen te beoordelen {weliswaar geen 2e-spoorcoaching maar re-integratie begeleiding en ondersteuning}. Ik las uitstekende (!) maar ook tenenkrommende en zeer beschamende rapportages … Sóms kreeg ik de indruk dat rapportages van ‘de’ 2e-spoorcoach flink opgeklopt waren met véél contactmomenten waar ik aan twijfelde. Navraag bij de betreffende persoon resulteerde dan vaak ook in een ontluisterend verhaal dat mijn twijfels op meerdere fronten bevestigde …

 

Daarom pleit ik ervoor dat je als 2e-spoorcoach en/of bij re-integratie begeleiding en ondersteuning je de werknemer / medewerker / coachee serieus neemt en dat je oprecht en mét de menselijke maat alle stappen zet die nodig en gewenst zijn …

 

Wees dus vooral reëel in je rapportage én benoem de stappen die je {samen} wel of niet deed / deden {en in dat laatste geval: waarom niet …}{Mogelijk kan daar namelijk een plausibele reden voor zijn}.

 

Enkele tips ter aanbeveling:

 

In het boek gaat het afwisselend over werknemer / medewerker / coachee. Ik pleit er voor om dat éénduidig te houden. Benoem in het begin dat het gaat om een werknemer die ziek is en dat de werkgever opdracht geeft voor een 2e-spoortraject en benoem die werknemer dan verder als ‘coachee.’ Dat is die immers?!?

 

Eliane verwijst naar de ‘toolbox’ op haar website. Ik vind het jammer dat er slechts 3 downloads zijn die in .pdf zijn, zodat je die, als 2e-spoorcoach, niet direct kunt gebruiken. Bovendien vind ik dat als ‘toolbox’ aan de magere kant; ‘toolbox’ suggereert méér …

 

De link die in het boek staat, is overigens ongeldig en moet zijn: www.2espoorcoach.nl/toolbox {met / tussen nl en toolbox}.  Verder vind ik het ook jammer dat voorbeelden niet ter illustratie in het boek zijn opgenomen {als dat wel zo zou zijn, heb je - als lezer - direct een 1e indruk} {Zie update onderaan}.

 

Sommige illustraties {van Sanne Hamers}vind ik zeer duidelijk en informatief maar van sommige vind ik die niet van toegevoegde waarde {en soms verwarrend}{zoals al eerder genoemd op p 33. Het bovenste deel laat de verschillen in WGA en IVA (duidelijk) zien; het onderste deel met de ‘boterhammen’ met ao% en rvc (restverdiencapaciteit) niet}.  

 

De tekst in het boek staat op ‘Uitvullen.’ Daarmee bereik je dat de linker- en de rechterkantlijn gelijk zijn. Dat ‘oogt’ rustig maar betekent tegelijk ook dat sommige woorden zó dicht op elkaar staan dat je als lezer soms twee keer moet kijken om te zien wat er nu écht staat.

 

Pas later in het boek komt de ‘Functionele Mogelijkheden Lijst ~ FML’ ter sprake. Daarover schreef ik al eerder in deze recensie; dit is een cruciaal {én leidend}document waarmee de bedrijfsarts {of de Verzekeringsarts} richting geeft aan wat voor iemand wel en niet realiseerbaar is en waar {mogelijke} beperkingen zijn. Dát is ook dé toolbox voor de arbeidsdeskundige én voor de 2e-spoorcoach!

 

In de basis een zeer waardevol boek maar met {enkele} opmerkingen en aanbevelingen. Je krijgt als 2e-spoorcoach methodisch-technische stappen aangereikt waarmee je aan de slag kunt.

 

Cruciaal vind ik dat je als 2e-spoorcoach oprecht verbinding maakt met de coachee en haar / hem ziét, hóórt en prikkelt om zélf stappen te ondernemen. Ik geloof heilig in zelfregie en zelfredzaamheid …

 

Zie jezelf als een ‘tool’ die tijdelijk in het leven van de coachee stapt en een stuk(je) met haar / hem meeloopt …

 

Misschien kan {en mag} ik je de beste tip meegeven om een succesvol 2e spoorcoach te zijn:

 

Zég wat je doet …

 

én

 

dóe wat je zegt …

 

Waardering: 4,75 uit 5.

 

Van Harte Aanbevolen!

 

Zelf lezen?

 

In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

“Ga vol zelfvertrouwen aan de slag met begeleiding van spoor 2 re-integratie”

Eliane van Beukering

ISBN: 978 94 932 2267 0 - 1e druk 2021

Uitgegeven door Expertboek

 

Update: Na publicatie van deze recensie informeert Eliane mij dat op zeer korte termijn de 2e druk verschijnt. In die versie is de link inmiddels correct 😉

 

© Cees van der Boom 

 

Trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Geregistreerd Arbeidsdeskundige RAD {SRA} | Gecertificeerd Arbeidsdeskundige CERT-AD {DNV-GL} | Life-Coach voor mensen met kanker | Re-integratiedeskundige | Geregistreerd Coach {NOBCO} | Geregistreerd Loopbaanprofessional & Outplacementbegeleider RL {NOLOC} | Bedrijfsmaatschappelijk werker | Jobcoach | MCI Mastercoach | Storyteller | Spreker | Recensent | Reiki Master | Psychiatrisch Verpleegkundige

 

Bewerking cover: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

 

Meer recensies en storytelling op mijn website