Wegwijs in de WIA

Wegwijs in de WIA | Recensie: © Cees van der Boom | Bewerking: © Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig
Wegwijs in de WIA | Recensie: © Cees van der Boom | Bewerking: © Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

Nicoline van Klaveren

 

"Wegwijs in de WIA ..."

 

“Hoe vind je moeiteloos de weg in het doolhof van de WIA?”

 

Nicoline van Klaveren schreef "Wegwijs in de WIA ..."

 

Een werkneemster is in loondienst bij een werkgever. Alles gaat voorspoedig, maar dan ‘ineens’ is er een moment dat zij zich ziek meldt …

 

Overigens: ik prefereer de term ‘medewerkster’ maar het arbeidsovereenkomstenrecht spreekt over een werkneemster en een werkgeefster { Nicoline gebruikt de ‘zij-vorm’ in haar boek; dat neem ik over }.

 

Vanaf de 1e ziektedag hebben zij en haar werkgeefster verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter { WvP }. De invoering van deze wet dateert van 1 april 2002 en heeft tot doel om langdurig ziekteverzuim te verminderen.

 

Zij krijgt dan veelvuldig te maken met een casemanager en een bedrijfsarts van een ARBO dienst en – afhankelijk van de situatie – met een arbeidsdeskundige { AD }. Vaak vindt de inzet van een AD rond de periode dat zij 1 jaar ziek is plaats, maar dat kan ook aanzienlijk eerder afhankelijk van de medische situatie. De bedrijfsarts kan namelijk een aanbeveling geven dat het AD-onderzoek al in het 1e of 2e kwartaal moet plaatsvinden.

 

De maximale termijn van de WvP is 104 weken, gerekend vanaf haar 1e ziektedag.

 

Is zij { bijna } 2 jaar ziek, dan kan zij { dit is niet verplicht; de consequentie van niet aanvragen betekent ook geen aanspraak op een uitkering } een aanvraag doen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen { WIA } { Let op: dit is een werknemersverzekering! }.

 

De invoering van deze wet dateert van 29 december 2005 en heeft een totaal andere insteek dan de wet die hieraan voorafging: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering { WAO }.

 

Het beoordelingskader bij de ‘oude’ wet lag vooral op het vaststellen wat zij niet meer kon en/of zou kunnen en het beoordelingskader van de WIA ligt vooral en prominent op het vaststellen wat zij juist nog wel kan.

 

Wat komt er allemaal bij kijken als zij die aanvraagt indient?!? Is het überhaupt duidelijk voor een zieke werkneemster { en zéker ook voor veel werkgevers } welke stappen er gezet ( moeten ) worden en hoe de wet werkt en wat de uitkomst kan / uitkomsten kunnen zijn?!?

 

Het antwoord is helaas verbluffend: Nee!

 

Dat is dan ook de reden van Nicoline om dit boek “Wegwijs in de WIA” te schrijven!

 

Mijn conclusie

 

Wegwijs in de WIA | Recensie: © Cees van der Boom | Bewerking: © Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

 

 

Nicoline beschrijft aan de hand van 4 categorieën en in 21 hoofdstukken de uitgangspunten van de werking { en het doolhof } van de WIA:

 

  • Vóór de WIA-aanvraag

 

  • Tijdens de WIA-beoordeling

 

  • Na de WIA-beoordeling

 

  • Wat je verder nog moet weten

 

Zij neemt je als het ware aan de hand mee in de WIA zodat je daar meer van begrijpt als dit voor jou van toepassing is / wordt. Zij doet dit in hele begrijpelijke taal waardoor de WIA voor jou heel inzichtelijk wordt en maakt alles heel helder en concreet.

 

Wat dat betreft is dit boek zeker een aanrader als je { langdurig }  ziek bent en je hiermee te maken krijgt of misschien al hebt. Tóch heb ik enkele aanbevelingen:

 

Mijn aanbevelingen ter verduidelijking

 

Verschil tussen beoordelingssystematiek bedrijfsarts en verzekeringsarts

 

De werkneemster kan tegen het einde van de WvP periode een ‘claim’ indienen bij UWV Sociaal Medische Zaken { SMZ }; daarmee bedoel ik dat de werkneemster daadwerkelijk de WIA-aanvraag indient { Claim: daar kom ik zo op terug }.

 

Vóórdat UWV SMZ de WIA-aanvraag daadwerkelijk gaat beoordelen, vindt er allereerst een RIV-toets plaats. Dit is een beoordeling van de re-integratie-inspanningen { UWV onderzoekt dan het Re-integratie Verslag = RIV-toets } door de werkneemster en de werkgeefster in de periode van de WvP { dus de periode van maximaal 104 weken vanaf de  1e ziektedag }.

 

Is dat het geval, dan neemt UWV SMZ de WIA-aanvraag in behandeling { anders nodigt UWV SMZ de werkneemster en/of de werkgeefster uit om zaken te ‘repareren’ { dus ontbrekende gegevens aan te vullen, etc. }.

 

Ik zeg met nadruk een ‘claim’ omdat het uitgangspunt van de bedrijfsarts tijdens de WvP-periode zich met name richt op mogelijkheden tot re-integratie.

 

Het uitgangspunt van de verzekeringsarts van UWV SMZ richt zich daar juist niet op: de medische beoordeling van de verzekeringsarts is juist gericht op de vraag of zij voldoet aan alle ‘{ polis } voorwaarden’ { zoals de wet dat voorschrijft } en ook ‘toetst’ wat zij allemaal juist nog wel kan.

 

Je kunt dit vergelijken met bijvoorbeeld brandschade. Zij is hiervoor verzekerd maar na brandschade komt eerst een inspecteur om vast te stellen wat de exacte schade is en wat er eventueel uitgekeerd gaat worden. Hetzelfde geldt voor autoschades: zij heeft een personenautoverzekering maar zodra zij een claim indient komt er ook eerst een inspecteur kijken om vast te stellen wat de omvang van de schade is en wat er uitgekeerd gaat worden.

 

De WIA is een werknemersverzekering { let op het woord verzekering } en de verzekeringsarts heeft dus een ander uitgangspunt dan de bedrijfsarts!

 

De Functionele Mogelijkhedenlijst

 

In ‘Tijdens de WIA-beoordeling’ meldt Nicoline dat de verzekeringsarts een Functionele Mogelijkhedenlijst { FML } opstelt. De verzekeringsarts ‘scoort’ daarmee op zeven onderdelen wat zij eventueel niet { meer }  kan.

 

Op pagina 40 van de 2e druk komt dit kort aan de orde in ‘Hoe gaat het beoordelen van een WIA-aanvraag in zijn werk?”.

 

Nicoline zegt dan: “De verzekeringsarts stelt de Functionele Mogelijkhedenlijst op. Dit is een document waarmee de verzekeringsarts in kaart brengt wat iemand wel en niet meer kan. Als duidelijk is dat je om medische redenen niet kunt werken, dan beoordeelt de verzekeringsarts dat er geen mogelijkheden zijn.”

 

Let op: de WIA stelt hier keiharde criteria aan ten grondslag en het is – in mijn overtuiging – maar zelden dat een verzekeringsarts dit vaststelt.

 

De enige uitzonderingen om in ‘aanmerking’ te komen voor “Geen Benutbare Mogelijkheden” of ook wel “Geen Mogelijkheden” zijn { limitatief } :

 

  • Opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstelling

 

  • Het noodgedwongen langdurig of het grootste gedeelte van de dag in bed doorbrengen

 

  • Bij niet-zelfredzaamheid zoals bij het zelf wassen, aankleden en eten

 

  • Bij een { ernstige } psychische stoornis waardoor je grote moeite hebt om voor jezelf te zorgen, niet of nauwelijks kunt meedoen in de samenleving en in het { sociaal } contact maken met anderen

 

Wat zijn dan de criteria van de FML?!? { Ik kom daar later op terug }.

 

Na het opstellen van de FML door de verzekeringsarts, gaat die { niet medische } FML naar de arbeidsdeskundige van UWV-SMZ. Die gaat op onderzoek uit in een enorme database, genoemd CBBS { Claim Beoordelings- en Borgingssysteem }.

 

In CBBS staan duizenden functies { Let op: géén vacatures } die in Nederland voorkomen en met behulp van dit systeem bepaalt de arbeidsdeskundige van UWV SMZ welke banen geschikt zijn voor de zieke werkneemster en die zij nog wel kan uitvoeren ...

 

Worden er minimaal 3 functies geduid, dat onderzoekt de arbeidsdeskundige wat er met die functies verdiend zou kunnen worden. Het middelste uurloon van die drie functies is bepalend en daarmee wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld { dat is: het verschil tussen het uurloon dat zij verdiende voordat zij ziek werd en het uurloon dat zij met die geduide functie(s) zou kunnen verdienen }.

 

Wat ik jammer vind, is dat Nicoline bij dit item { nog } géén toelichting geeft op de criteria van de FML. Zij schrijft wel op pagina 41: “Niet eens met de FML?” Pas op pagina 88 gaat Nicoline uitdrukkelijk in op de diverse criteria van de FML en hoe en in welke mate de zieke werkneemster beperkt is op die criteria en welke invloed dit heeft op het { mogelijk } uitvoeren van die werkzaamheden.

 

Het zou mij logischer lijken om die criteria duidelijk, uitvoerig en met diverse voorbeelden { ! } te beschrijven op pagina 40 bij “Hoe gaat het beoordelen van een WIA-aanvraag in zijn werk?”

 

Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van beperkingen in ‘persoonlijk functioneren?!?’ Een zieke werkneemster kan claimen dat zij ernstig beperkt is in concentreren en verdelen van de aandacht maar als zij om 07:00 uur de kinderen ondersteunt om naar school te gaan en daarna met volle concentratie een film kan kijken, zal zij géén beperking krijgen op dit criterium.

 

Ná de WIA-aanvraag: van UWV SMZ naar UWV WERKbedrijf

 

Overigens is het goed voor de lezer om te weten dat zodra de WIA-uitkering wordt toegekend { dat is bij minimaal een verlies aan inkomen van 35% }, het dossier wordt overgedragen van UWV-SMZ naar UWV-WERKbedrijf.

 

Zij ondersteunen – daar waar mogelijk – je in het zoeken naar voor jou passende functies { lees hier: vacatures } en/of wat er voor nodig is qua interventies om je wel weer aan het werk te helpen. Uitgangspunt van de WIA is immers ‘werk en inkomen naar arbeidsvermogen …’

 

Beoordeling

 

Dat maakt dat mijn waardering uitkomt op 4,5 uit 5.

 

Het boek neemt je aan de hand mee en het is duidelijk dat je – na het lezen en bestuderen van dit boek – moeiteloos in het doolhof van de WIA aan de wandel kunt.

 

Feedback: er zijn enkele items – zoals hierboven vernoemd – die duidelijker kunnen { vandaar niet een 5 : 5 … }.

 

Ongetwijfeld gaat dit goed komen: op LinkedIn las ik al een oproep van Nicoline om suggesties aan te leveren voor een komende 3e druk …

 

Waardering: 4,5 uit 5.

 

Van Harte Aanbevolen!

 

Zelf lezen?

 

Wegwijs in de WIA

‘Hoe vind je moeiteloos de weg in het doolhof van de WIA?’

Nicoline van Klaveren

ISBN: 978 94 932 7798 4 ~ 2e druk november 2023 { 1e druk oktober 2023 / 3e druk in voorbereiding }

Uitgegeven door Expertboek

 

 

© Cees van der Boom 

 

In de allereerste plaats ben ik dé Trotse Pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Arbeidsdeskundige | Politiefotograaf | Recensent | Spreker over Psychologie, Ethiek en meer | Storyteller

 

Eerder werkzaam als: | Psychiatrisch Verpleegkundige | Fotograaf Gemeentepolitie Den Haag & Rijkspolitie District Den Haag | Manager HRM | Directeur HRM | Life-Coach voor mensen met kanker | Re-integratiedeskundige | NOBCO erkend Coach | MCI Mastercoach | NOLOC erkend Loopbaanprofessional & Outplacementbegeleider | Bedrijfsmaatschappelijk werker | Jobcoach | 

 

Bewerking cover: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

 

 

Auteursrecht © Cees van der Boom

Overname van {delen van} deze publicatie is

uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming

 

Wegwijs in de WIA | Recensie: © Cees van der Boom | Bewerking: © Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig